🇦🇿🇮🇷 در آذربایجان، مجری تلویزیون دولتی تصمیم گرفت برای مسخره وقت بیان وضعیت اب و هوای تبریز و شهرهای آذرب زبان ایران روسری به سر کند و بعد از آن روسری را قردارد.

1


🇦🇿🇮🇷 در آذربایجان، مجری تلویزیون دولتی تصمیم گرفت برای مسخره وقت بیان وضعیت اب و هوای تبریز و شهرهای آذرب زبان ایران روسری به سر کند و بعد از آن روسری را قردارد.


https://t.me/mutaliatazerb