😂😂😂 دلقک‌بازی تلویزیون جمهوری آذربایجان

4


😂😂😂 دلقک‌بازی تلویزیون جمهوری آذربایجان


یک کمی بخندیم.
گویا میخواهد برای جمهوری اسلامی خط و نشان بکشد

https://t.me/mutaliatazerb