اینجا مدرسه ای در آذربایجان است. روی میز پرچمهای ترکیه را می بینید.

1


اینجا مدرسه ای در آذربایجان است. روی میز پرچمهای ترکیه را می بینید.


برده‌داری نوین

https://t.me/mutaliatazerb