در سال 2021 تعداد افراد بیکار کاهش یافت

12


در سال 2021، تعداد افراد بیکار نسبت به سال 2020، 17.8 درصد کاهش یافته است. اگر در سال 2020 تعداد بیکاران 234400 نفر بود، در سال 2021 – 190 هزار نفر. «آرمنپرس» از بولتن های منتشر شده توسط کمیته آمار در این باره مطلع می شود.

در سال 2021 تعداد افراد شاغل در ارمنستان 1 میلیون و 88300 نفر بوده است. در سال 2020، این تعداد 1 میلیون و 52400 بود.

از یک میلیون و 88 هزار و 300 نفر شاغل، 594 هزار و 300 نفر مرد و 494 هزار نفر زن هستند. مردان نیز در میان بیکاران غالب هستند. از 190000 بیکار، مردان 110600 نفر و زنان 88400 نفر هستند.

Source link