شبکه دولتی باکو: کلایران در طول تاریخ جز خاک آذربایجان بوده است

1


شبکه دولتی باکو: کلایران در طول تاریخ جز خاک آذربایجان بوده است


تا دو ماه پیش الهام علیف عربده کشی میکرد که زنگزور را می گیریم و ارمنستان را فلان میکنیم. علیف مثل یک لات بی سروپا در اطراف مرزها پرسه میزند و نفس کش می طلبد اما وقتی ارتش ایران برای مانور به مرز میرسد، عرصه را خالی میکند و سربازهایش را به جای میدان جنگ به تلویزیون می فرستد.
  پس از مانور نیروهای مسلح و کشیدن گوش علیف از طریق مجاری مختلف، مزدوران نظامیش مجبور به عقب نشینی از نواحی اشغالی در سیونیک شدند. اکنون از رجزخوانی های دو ماه پیش خبری نیست.
سیستم جمهوری باکو در چنین مواردی خود را به دیوانگی میزند تا کسی از الهام علیف سوال نکند.
آخرین دیوانگی آنها نیز همین اظهاراتی است که از سر عقده حقارت مطرح میشود. جمهوری باکو یک کشور یهود ساخته است.  جامعه ای است که با توطئه یهودیان ایجاد شده. نظریه اش بنیاد این کشور را یهودیان ساخته اند. بدیهی است که این دیوانگیها تکرار شود.

@IR_Azariha