کاتولیکوس آرام اول از اعضای دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران پذیرایی کرد

14


دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران از H.E. آرام ع. عالیجناب پدرسالار در پایتخت آنتیلیاس.

وی افزود: در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، تبادل نظر به ویژه در خصوص مشکلات و نگرانی های پیش روی ارمنستان و آرتساخ صورت گرفت. جناب س. مسح و آن ه.ی.د. این دفتر بر اهمیت خروج ارمنستان و آرتساخ از وضعیت بحرانی کنونی و ضرورت هدایت آنها به سوی تقویت و نجات و نیاز مبرم به انجام کار جمعی در این راستا تاکید کرد.

Source link