♦️احمد داوود اوغلو: می‌خواهم اتفاقی که بنام کشورم از آن شرمنده هستم و خجالت می کشم را بگویم: با هواپیمایی که در زمان مرحوم تورگوت اوزال برای استفاده روسای جمهور خریداری شده بود و حتی من هم در دوره نخست وزیری ام از آن هواپیما استفاده کرده بودم،مواد مخدر حمل شد.

2


♦️احمد داوود اوغلو: می‌خواهم اتفاقی که بنام کشورم از آن شرمنده هستم و خجالت می کشم را بگویم: با هواپیمایی که در زمان مرحوم تورگوت اوزال برای استفاده روسای جمهور خریداری شده بود و حتی من هم در دوره نخست وزیری ام از آن هواپیما استفاده کرده بودم،مواد مخدر حمل شد.


این هواپیما به قیمت 1.5 میلیارد دلار به یک شرکتی فروخته شد و این هواپیما با بار کوکائین در برزیل توقیف شد. اگر بعد از اینکه این هواپیما به این شکل در برزیل توقیف شد ، وزیر کشور هنوز روی آن صندلی نشسته و صدای رئیس جمهور در نمی آید، هیچکس نمی تواند از عزت ملی صحبت کند.
این هواپیما اکنون کجاست ؟ پرونده به کجا رسید؟ وقتی اخبار پرونده را کنترل می کنید و ممنوعیت برایش می آورید شاید قضیه را برای مدتی بتوانید مخفی کنید ولی این ملت کار شما را فراموش نخواهد کرد.

🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus