🔴 چرا جمهوری آذربایجان پروژه ای ضد ایرانی است؟

17

🔴 چرا جمهوری آذربایجان پروژه ای ضد ایرانی است؟


1️⃣ – زمانی که این جمهوری در قلمروهای تاریخی شیروان، اران و تالش شمالی ایجاد شد، نام «آذربایجان» عمداً از استان آذربایجان ایران گرفته شد تا بعداً به بهانه اتحاد دو آذربایجان، اراضی ایران را مطالبه کنند. این ابتکار امپراتوری عثمانی در سال 1918 بود.

2️⃣ – پان ترکیسم خود را به صورت کمونیسم درآورد و حتی در جمهوری آذربایجان شوروی کمونیستی به کار خود ادامه داد.

3️⃣ – در زمان شوروی، جمهوری آذربایجان با تصاحب (بهتر است بگوییم دزدی) فرهنگ، موسیقی، آشپزی و تاریخ ایرانی ایجاد شد.

4️⃣ – در مدارس حاکمان ایران را به دروغ آذربایجانی و ایالت های ایران را آذربایجان می نامیدند.

5️⃣ – فرهنگ، موسیقی، آشپزی و آوازهای آذری های ایران به این جمهوری جعلی اختصاص یافت و این مردمان ایرانی را جذب کردند.

🔺ایرانیان قفقاز – تات ها – و سپس تالش ها و همچنین کردها بیشترین آسیب را دیدند.
ژنرال ارتش روسیه آ.ای  دنیکین در جلد چهارم کتاب «مقالاتی درباره مشکلات روسیه» توصیفی ناخوشایند زیر را از “دولت آذربایجان” ارائه می دهد:

«همه چیز در جمهوری آذربایجان جعلی بود، «جعل» نامی که از یکی از استان های فارس به عاریت گرفته شده بود.
سرزمینی مصنوعی که لزگی زاگاتالا، استان های ارمنی-تاتاری باکو و الیزابتپل و مغان روسیه را در بر می گرفت و با سیاست ترکیه به عنوان پایگاه پان ترکیسم و پان اسلامیسم در قفقاز متحد می شد…
دولت جعلی ، زیرا این سرزمینها که در مسیر مهاجرت بزرگ مردم قرار داشتند و در معرض فرهنگهای مختلف فاتحان متوالی قرار داشتند، همیشه محل سکونت قبایل کوچک پراکندهای با ویژگیهای یک شیوه زندگی عشایری بودند که با یکدیگر دشمنی داشتند. در نهایت به طور تصنعی آذربایجان نیز به آن ادامه داد: ابتدا به خواست نوری پاشا، سپس ژنرال تامسون، و در آینده صرفاً با جبر.»

منبع:
▫️Генерал А.И. Деникин. Очерки русской смуты. Т 4. Вооружённые силы Юга России. Книгоиздательство «Слово». Берлин. 1925. С. 164.).