امروز سربازان ارتش آذربایجان به سمت کشاورزان ارمنستانی شلیک کردند.

4

امروز سربازان ارتش آذربایجان به سمت کشاورزان ارمنستانی شلیک کردند.


@Aran_Azerbaijan