کانال عینلا فتحلا آف که یک خبرنگار نزدیک به رژیم الهام علی اف است می نویسد که نوچه های الهام در جمهوری اسلامی ایران به شدت دارند فعالیت می‌کنند:

2


کانال عینلا فتحلا آف که یک خبرنگار نزدیک به رژیم الهام علی اف است می نویسد که نوچه های الهام در جمهوری اسلامی ایران به شدت دارند فعالیت می‌کنند:


🇦🇿 عکس های زیبا از شهر تبریز آذربایجان جنوبی

ثرچم سه رنگی آذربایجان و پوستری با عکس الهام علی اف عالی به نظر می رسند 👍