🍾🍾 “زمان باز کردن این بطری است! مجلس ملی قانون افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل را تصویب کرد!» جورج دیک سفیر اسرائیل به افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل واکنش نشان داد.

3


🍾🍾 “زمان باز کردن این بطری است! مجلس ملی قانون افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل را تصویب کرد!» جورج دیک سفیر اسرائیل به افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل واکنش نشان داد.