🇦🇿🇮🇱 “اگر می خواهید ببینید مسلمانان و یهودیان چگونه همکاری می کنند، به آذربایجان بیایید” – سفیر آذربایجان در آلمان

16


🇦🇿🇮🇱 “اگر می خواهید ببینید مسلمانان و یهودیان چگونه همکاری می کنند، به آذربایجان بیایید” – سفیر آذربایجان در آلمان