عناصر «دویست دلاری» و بقایای فرقه منحله یولپرس در حال تبلیغ و توجیه حکومت باکو

3


عناصر «دویست دلاری» و بقایای فرقه منحله یولپرس در حال تبلیغ و توجیه حکومت باکو


ظاهرا اداره فرهنگ و ارشاد ارومیه در خواب ناز تشریف دارد.

🆔@IR_Azariha