معاون ستاد نیروهای متحد ناتو در اروپا وارد آذربایجان شد.

26

معاون ستاد نیروهای متحد ناتو در اروپا وارد آذربایجان شد.