وزن ایروان در تولید ناخالص داخلی بیشتر از وزن تمام مناطق جمهوری با هم است

7


پیشرو از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2020، پایتخت ایروان است. وزن دومی در تولید ناخالص داخلی بیشتر (59.9%) از سایر مناطق جمهوری روی هم است. “ارمنپرس”این را از بولتن های منتشر شده توسط کمیته آماری دریافت می کند.

پس از ایروان، مناطق نزدیک ایروان قرار دارند: آرارات (6.8٪)، کوتایک (6.6٪)، آرماویر (5.6٪). شاخص سیونیک 5.7 درصد، شیراک و لری هر کدام 3.4 درصد، گغارکونیک – 3.2 درصد، آراگات سوتن – 2.4 درصد، تاووش – 1.9 درصد، وایوتزور – 1.1 درصد است.

Source link