🔴 ديکتاتور باکو: ما آماده گفتگو با ارمنیان مقيم قراباغ هستيم، اما نه با روبن وارطانيان که مسکو فرستاده است.

3


🔴 ديکتاتور باکو: ما آماده گفتگو با ارمنیان مقيم قراباغ هستيم، اما نه با روبن وارطانيان که مسکو فرستاده است.


🔸️ الهام علی اف، ديکتاتور باکو در ديدار با هيئت اتحاديه اروپا به رياست ديرک شوبل، فرستاده ويژه در امور مشارکت شرقی، احتمال مذاکره با روبن وارطانيان، وزير جديد دولت آرتساخ را رد کرد.
🔻