26.5 درصد جمعیت ارمنستان فقیر هستند – رادیوی عمومی ارمنستان

26


نرخ فقر در جمهوری ارمنستان در سال 2021 26.5 درصد بود. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب در گزارش منتشر شده توسظ کمیته آمار ارمنستان در مورد فقر آمده است. اگرچه سطح فقر نسبت به سال 2020 0.5 درصد کاهش یافته، اما سطح فقر شدید 2.1 برابر شده است. از 0.7 درصد سال 2020 به 1.5 درصد تبدیل شد.

طبق این گزارش شهروندی که مجموع مصرف ماهانه زیر 122 دلار باشد فقیر محسوب می شود. کسانی که مصرف ماهانه آنها زیر 67.26 دلار است، به شدت فقیر محسوب می شوند.Source link