تیره پاشایف های نظام طایفه ای حاکم بر جمهوری آذربایجان برای براندازی واصف طالب اف از قدرت در جمهوری خودمختار نخجوان، مناسبات نخجوان تحت ریاست واصف طالب اف با ایران را بهانه قرار داد.

83

تیره پاشایف های نظام طایفه ای حاکم بر جمهوری آذربایجان برای براندازی واصف طالب اف از قدرت در جمهوری خودمختار نخجوان، مناسبات نخجوان تحت ریاست واصف طالب اف با ایران را بهانه قرار داد.


رئوف عارف اوغلو، رییس گروه رسانه ای “ینی مساوات” که سخنگوی غیررسمی ریاست جمهوری آذربایجان است، گفت من به استناد منابع رسمی اعلام می کنم که واصف طالب اف روابط ویژه ای با ایران برقرار کرده است.
همچنین حیدر اوغوز، روزنامه نگار وابسته به سازمان امنیت جمهوری آذربایجان که مشخصا بر روی مسایل نخجوان متمرکز است، در کانال 13 گفت واصف طالب اف طی 8 سال 38 دیدار با مقامات ایرانی داشته است!
حیدر اوغوز همچنین دستگیری وزیر گمرک و وزیر مالیه نخجوان و انتقال آنها به زندان در باکو را حرکت مهمی در تلاش برای براندازی واصف طالب اف از قدرت در نخجوان دانست.
ناظران سیاسی معتقدند حکومت طایفه ای حاکم بر باکو که طی دو سال اخیر بر اثر جنگ دوم قراباغ ، وابستگی هایش به اسراییل و ترکیه بطور فزاینده ای تشدید شده است و آشکارا سفارش های دریافتی از ترک ها و صهیونیست ها را اجرا می کند، در تلاش است با براندازی طایفه نخجوانی های تحت ریاست واصف طالب اف از قدرت در نخجوان، ضمن دستیابی به ثروت ها و سرمایه های این طایفه، نخجوان را بیش از پیش به حیاط خلوت ترکیه و رژیم صهیونیستی تبدیل کند و بسترهای حضور ایران در نخجوان را به حداقل کاهش دهد.
ارتباط با ایران طی سه دهه گذشته پس از فروپاشی شوروی، منبع حیاتی برای امرار معاش نخجوانی ها و حل بحران های مواد غذایی و سوختی نخجوان بوده است.
اخیرا حرکتی تحت عنوان “جنبش مردمی نخجوان ایران” برای مطالبه پایان دادن به ظلم و ستمی که بر نخجوانی ها روا داشته می شود، به راه افتاده و فعالیت این جنبش در کانال تلگرامی موجبات واکنش منفی و زننده مقامات و رسانه های باکو را در پی داشته است.
براساس منابع تاریخی ، نخجوان از مراکز مهم قیام های مردمی در قفقاز در سال های پس از انقعاد معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای برای جدایی مناطق شمال ارس از ایران بوده است که مردم نخجوان در این قیام ها خواهان بازگشت به ایران می شدند.

https://www.youtube.com/watch?v=YoKqBlC83ME

مرکز مطالعات آذربایجان

https://t.me/mutaliatazerb