سوء استفاده های موذیانه باکو از مسابقات جهانی

26

سوء استفاده های موذیانه باکو از مسابقات جهانی


عوامل حکومت طایفه ای باکو در بازی ایران و آمریکا، پرچم جمهوری آذربایجان را با نوشته ” هم این طرفش – هم آن طرفش” ( برای القای دو تکه بودن آذربایجان واحد) نصب کردند!
سایت آخار نوشت این نوشته، آذربایجان واحد را نمادسازی می کند!
https://axar.az/news/gundem/694700.html