🇦🇲🇮🇳 ارمنستان موشک های هدایت شونده ضد تانک Konkurs-M(کنکورس) ساخت هند را به عنوان بخشی از برنامه تامین مجدد خریداری می کند.

50


🇦🇲🇮🇳 ارمنستان موشک های هدایت شونده ضد تانک Konkurs-M(کنکورس) ساخت هند را به عنوان بخشی از برنامه تامین مجدد خریداری می کند.


https://t.me/mutaliatazerb