💢رافائل علی‌اف، وزیر خزانه‌داری جمهوری خودمختار نخجوان به اتهام اختلاس ۱۴۴ میلیون منات بازداشت شد.

37

💢رافائل علی‌اف، وزیر خزانه‌داری جمهوری خودمختار نخجوان به اتهام اختلاس ۱۴۴ میلیون منات بازداشت شد.


اختلاس یا جنگ قدرت؟ مسئله این است .

مرکز مطالعات آذربایجان

https://t.me/mutaliatazerb