کانالهای دولتی جمهوری آذربایجان:

30


کانالهای دولتی جمهوری آذربایجان:


پیام سرگشاده به ایران: عبور از آراز برای ارتش آذربایجان مشکلی ندارد