🔴 ۸۸ کشور تجاوز باکو به ارمنستان را محکوم کردند.

27


🔴 ۸۸ کشور تجاوز باکو به ارمنستان را محکوم کردند.


♦️ ۱۲ کشور تبريک گفتند.

👈 آرتاک هاکوپيان

🔸️ بر کسی پوشيده نيست که پس از تجاوز ۲۰۲۰ باکو به جمهوری آرتساخ و سپس به مرزهای بین المللی ارمنستان، مقامات باکو، چه اقدامات و تلاش هايی را انجام دادند تا به اصطلاح «کشورهای ثالث» از آذربایجان در بسترهای مختلف بين المللی حمايت کنند.اما در نهم نوامبر امسال (مصادف با اتمام جنگ و امضای بیانیه) تنها ۱۲ کشور به اين مناسبت به باکو «تبريک» گفتند و تبريک برخی از آنها آشکارا ماهيت تشريفاتی داشت.
🔻