آمریکا از نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد

21


آمریکا از نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد


وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از نقض اخیر حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در ارتباط با بازداشت توفیق یعقوبلو و بختیار حاجی اف، منتقدان دولت، انتقاد کرد.
http://fa.arannews.com/News/70002/

@Aran_Azerbaijan