🔻دستگاه امنیتی رژیم باکو از بازداشت ۷ تن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داد

52


🔻دستگاه امنیتی رژیم باکو از بازداشت ۷ تن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داد


‎📡 @Rasad_Cyberi