آذربایجان و انگلیس توافقنامه ای را در مورد حمل و نقل جاده ای بین المللی امضا کردند.

13


آذربایجان و انگلیس توافقنامه ای را در مورد حمل و نقل جاده ای بین المللی امضا کردند.


https://t.me/mutaliatazerb