الهام علی‌اف نیچیروان بارزانی را به دیدار از باکو دعوت کرد

78


الهام علی‌اف نیچیروان بارزانی را به دیدار از باکو دعوت کرد


مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb