تظاهراتی در نور جوغه در حمایت از آرتساخ و ارامنه آرتساخ برگزار شد

36


راهپیمایی در حمایت از ارامنه آرتساخ و آرتساخ در نور جوقا، استان اصفهان، ایران.Source link