آب و هوای روزهای آینده

31


بعدازظهر 5 بهمن، 26 الی 28، 1-1 اسفند در قلمرو جمهوری هوا بدون بارش پیش بینی می شود. دمای هوا در روز 6 تا 8 بهمن به تدریج 7 تا 9 درجه و در لری، تاووش، سیونیک و آرتساخ 12 تا 15 درجه افزایش می یابد.

در بعد از ظهر 25 فوریه، 26-28، 1-2 مارس در ایروان هوا بدون بارش انتظار می رود.

آب و هوای روزهای آیندهSource link