نمایندگان آرتساخ و آذربایجان با حضور نیروهای حافظ صلح روسیه دیدار کردند

117

نمایندگان آرتساخ و آذربایجان با حضور نیروهای حافظ صلح روسیه دیدار کردند

نشست نمایندگان دو کشور آرتساخ و آذربایجان با حضور مستقیم فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه برگزار شد.

در مورد اینآرتساخپرسفرماندهی نیروی حافظ صلح روسیه در آرتساخ خبر داد.

در این دیدار توافقاتی در خصوص بازسازی کامل تنها خط برق فشار قوی تغذیه آرتساخ از ارمنستان و تامین گاز حاصل شد.

به گفته این منبع، فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه به مذاکرات برای از سرگیری تردد بدون مانع وسایل نقلیه موتوری از طریق کریدور لاچین ادامه می دهد.

Source link