«48 روز دعا، توبه، تجدید روح و جسم». آندره درباره دوره روزه بزرگ – اخبار ارمنستان

50

آندره خواننده خود “آمین. پدر مقدس» با اشاره به روزه بزرگ در کنار نشریه نوشت: «روزه بزرگ امروز آغاز شده است. 48 روز، دوره دعا، توبه، تجدید روح و جسم است، بیایید امیدوار باشیم و در این روزهای سخت ایمان داشته باشیم که خداوند ملت ارمنی را با قدرت ماوراء طبیعی خود حفظ و برکت خواهد داد.»

Source link