استاندار شهر شوشا با سوال خبرنگاری مواجه می شود که سوال می کند( با کنایه به اینکه شما اصلاً خودتون هم به شوشا نمی تونید برید )شما به شوشا می تونید برید ؟

32


استاندار شهر شوشا با سوال خبرنگاری مواجه می شود که سوال می کند( با کنایه به اینکه شما اصلاً خودتون هم به شوشا نمی تونید برید )شما به شوشا می تونید برید ؟


جواب می دهد : به توچه که می تونم برم یا نه به تو ربطی نداره.
خبرنگار میگه : یعنی چه که به من مربوط نیست ! من خبرنگارم و تو باید جوابگو باشی
استاندار : تو اصلاً چکاره ای که از من بپرسی کی رفتم ؟
خبرنگار: من خبرنگارم و تو باید جواب سوال من رو بدی ،بگو آخرین بار کی به شوشا رفتی ؟
استاندار : سه ماه پیش رفتم .
خبرنگار: دقیقا تاریخ بگو
استاندار : ژانویه
خبرنگار : مرد حسابی ژانویه سه ماه پیش نبود 😂
(اگر ژانویه رفته بود کمتر از 20 روز پیش می‌شد)

⭕️ فقط صهیونیست‌ها می‌توانند به راحتی به قره‌باغ از جمله شوشا سفر کنند و الا خود الهام هم باید با هماهنگی آل یهود به آن مناطق سفر کند

مرکز مطالعات آذربایجان