دختران علی اف با پول غارت شده هتلی مجلل در دبی خریدند

13


دختران علی اف با پول غارت شده هتلی مجلل در دبی خریدند


سلیمان سلیمانلی رهبر اپوزیسیون آذربایجان از خانواده علی اف انتقاد و آنها را به اختلاس مالی از مردم خود متهم کرد.
http://fa.arannews.com/News/70139/

@Aran_Azerbaijan