پارک های کشاورزی دولتی آذربایجان با شرکت های اسرائیلی قرارداد همکاری امضا کردند.

34


پارک های کشاورزی دولتی آذربایجان با شرکت های اسرائیلی قرارداد همکاری امضا کردند.


الکس کاپلون، بنیانگذار اتاق بازرگانی آذربایجان و اسرائیل، گفت: تمام فناوری‌هایی که امروز به اینجا آورده‌ایم، کاملاً برای احیای قره‌باغ مرتبط هستند.
الکس گفت: آذربایجان پتانسیل زیادی برای اجرای پروژه ها در این بخش دارد. من مطمئن هستم که تمام شرکت های اسرائیلی در زمینه کشاورزی می توانند در قره باغ کار کنند، برخی از آنها می توانند تولید خود را در منطقه آزاد اقتصادی ارائه کنند.

مرکز مطالعات آذربایجان