🌀سمینار معادلات ژئوپلیتیک قفقاز؛ نقش آفرینان منطقه ای و فرامنطقه ای

57


🌀سمینار معادلات ژئوپلیتیک قفقاز؛ نقش آفرینان منطقه ای و فرامنطقه ای


یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰

@www_ccsi_ir