🔴 در کلیسای وانک برگزار شد؛

36

🔴 در کلیسای وانک برگزار شد؛


اعتراص ارامنه اصفهان به محاصره آرتساخ

https://www.isna.ir/amp/1401120503485/