⭕️جمهوری باکو به اسراییل جهت حمله به تاسیسات هسته ای ایران اجازه داده است

45


⭕️جمهوری باکو به اسراییل جهت حمله به تاسیسات هسته ای ایران اجازه داده است


ایلوت انگل نماینده کنگره امریکا:

«اسراییل قصد دارد از خاک جمهوری باکو برای حمله کردن به تاسیسات هسته ای ایران استفاده کند و باکو با این امر موافقت کرده است».

🆔 @IR_Azariha