آرتور داوتیان به عنوان رئیس اتاق مبارزه با فساد دیوان عالی کشور منصوب شد

18


آرتور داوتیان با حکم رئیس جمهور وهاگن خاچاتوریان در تاریخ 12 اسفندماه به عنوان رئیس اتاق مبارزه با فساد اداری دیوان عالی کشور منصوب شد.Source link