شرکت هواپیمایی فلیناس عربستان سعودی در فصل تابستان به ایروان پرواز خواهد کرد

86


شرکت هواپیمایی فلیناس عربستان سعودی مقاصد دیگری را برای فصل تابستان اضافه کرده است، از جمله ایروان. همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”، در فصل تابستان، این شرکت هواپیمایی قصد دارد به 17 مقصد دیگر از جمله مونته نگرو، اتریش، بوسنی و هرزگوین، مصر، ترکیه، مالدیو پرواز کند.

Source link