🇦🇿🇬🇧بازدید سفیر انگلیس از منطقه تالش نشین جمهوری آذربایجان: دوباره در راه هستم. این بار من توریستم. این اولین بازدید من از لنکران است. من مشتاقانه منتظر لونگی (غذا محلی تالش های این منطقه) هستم.

81


🇦🇿🇬🇧بازدید سفیر انگلیس از منطقه تالش نشین جمهوری آذربایجان: دوباره در راه هستم. این بار من توریستم. این اولین بازدید من از لنکران است. من مشتاقانه منتظر لونگی (غذا محلی تالش های این منطقه) هستم.


https://t.me/mutaliatazerb