⛔️جمهوری باکو‌ پس از سیاست‌های اخیر ایران که منتهی به هشدار نظامی شده، توازن عقلی‌اش را از دست داده است.

84


⛔️جمهوری باکو‌ پس از سیاست‌های اخیر ایران که منتهی به هشدار نظامی شده، توازن عقلی‌اش را از دست داده است.


⭕️ حتی نمی‌توان نام «کشور» روی‌ قلمرو‌ علیف گذاشت. باکو صرفا یک «لکه» بر روی نقشه است که نام جعلی آن حتی در نقشه‌اش هم جا نمی‌شود.
🆔 @IR_Azariha