🔴 بیانیه مشترک فراکسیون های مجلس آرتساخ حاوی پیام های زیادی است

58


🔴 بیانیه مشترک فراکسیون های مجلس آرتساخ حاوی پیام های زیادی است


🔸️ تيگران آبراهاميان، دبير فراکسيون «مفتخرم» مجلس ملی ارمنستان  می‌نويسد: هر ۵ فراکسيون پارلمان آرتساخ در بيانيه ای بر موضع خود تأکيد کردند که اصول و رويکردهای اساس مبارزات آزادی بخش ملی تغييری نکرده و بايد معياری برای حکومت جمهوری ارمنستان باشد.
🔻