🔴 نماینده پارلمان اروپا:خشونت مداوم علی اف عليه قراباغ و ارمنستان مستلزم محکوميت شديد است

44


🔴 نماینده پارلمان اروپا:خشونت مداوم علی اف عليه قراباغ و ارمنستان مستلزم محکوميت شديد است


🔸️ پيتر ون دالن، نماينده پارلمان اروپا به گزارش ژليانا زووکو، گزارشگر دائمی آذربايجان واکنش نشان داد.

🔸️ پيتر ون دالن گفت: «گزارش ژليانا زووکو، گزارشگر دائمی مسئله آذربايجان،حاوی چندين اظهار نظر تند درباره آذربايجان است. اين درست است، اما کافی نيست.خشونت مستمر علی اف ديکتاتور عليه قراباغ کوهستانی و ارمنستان مستلزم شديدترين محکوميت است. من همچنين از محاصره کريدور لاچين توسط باکو عصبانی هستم. فراموش نکنيد که نيروهای علی اف چندين ماه است که در مرزهای ارمنستان حضور دارند. اخيراً شاهد ويرانی های شهر گوريس در اثر گلوله باران آنها بودم.در اين گزارش چيزی در مورد توافق گاز بين فون درلاين رئيس کميسيون اروپا و علی اف بيان نشده است. اين چند ميليارد متر مکعب گاز را می شد از جاهای ديگر تهيه کرد که اکنون علی اف حمايت اتحاديه اروپا را از سياست تهاجمی خود احساس نکند. معامله گاز يک اشتباه ژئوپليتيکی است که بايد کنار گذاشته شود.من از اين گزارش تنها در صورت تصويب چندين اصلاحيه حمايت خواهم کرد.»

👈 منبع:
https://hayeli.am/?p=708073&l=am