#ایرانیان_ارمنستان

66


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ 🔺وزارت دفاع ارمنستان” یک سرباز ارمنی در تهاجم نیروهای مسلح باکو کشته شد”

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia