جمهوری #آذربایجان عزم خود را جزم کرده که به هر قیمتی، احداث #کریدور_زنگزور را نهایی کند؛ اما این #کریدور چیست و احداث آن، چه عواقب برای ایران خواهد داشت؟

45

جمهوری #آذربایجان عزم خود را جزم کرده که به هر قیمتی، احداث #کریدور_زنگزور را نهایی کند؛ اما این #کریدور چیست و احداث آن، چه عواقب برای ایران خواهد داشت؟


🔴 باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان: روابط #ایران_و_ارمنستان علیه هیچ طرفی در منطقه نیست

#جنگ_قره_باغ #مناقشه_قره‌باغ #قره‌باغ #سیونیک #ارمنستان #ایران #آذربایجان

https://t.me/alikfar