علیف جان بترس از اون روزی که شاه عباس‌طوری شهرستان باکو رو ضمیمه ایران کنیم 🇮🇷

121


علیف جان بترس از اون روزی که شاه عباس‌طوری شهرستان باکو رو ضمیمه ایران کنیم 🇮🇷


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY