تا ساعت 14:00 32.32 درصد از شهروندان دارای حق انتخاب در رای گیری شرکت کردند.

57

سیاست

تا ساعت 14:00 32.32 درصد از شهروندان دارای حق انتخاب در رای گیری شرکت کردند.

تا ساعت 14:00 5 اسفندماه، 29.88 درصد از شهروندان دارای حق رای معادل 6836 نفر از 22880 شهروند در انتخابات فوق العاده شورای ریش سفیدان جامعه سیسیان منطقه سیونیک شرکت کردند. تا ساعت 14:00 35.83 درصد از شهروندان دارای حق رای یا 5703 نفر از 15918 شهروند در جامعه آنی شهرستان شیراک در رای گیری شرکت کردند. تا ساعت 14:00 در هر دو جامعه، 32.32 درصد از کل رای دهندگانی که حق رای داشتند در رای گیری شرکت کردند.

می توانید با ارقام مشارکت رای دهندگان بر اساس تسویه حساب ها در سایت CEC آشنا شوید.

کمیسیون انتخابات حوزه 33 که شامل 20 حوزه و جامعه سیسیان استان سیونیک 41 حوزه می باشد. در ساعت 8 صبح تمامی 61 حوزه انتخاباتی تشکیل شده برای برگزاری انتخابات به ترتیبی که در قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران تعیین شده بود افتتاح و اولین رای دهندگان را پذیرفتند. همه شعبه های اخذ رای مجهز به دوربین هستند.

Source link