جدیت ایران؛ مانعی قوی در مقابل آرزوهای علی اف | یک استاد

59


یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با تاکید بر این که اروپایی ها و آمریکایی ها با حرکت علی اف در منطقه قره باغ و قفقاز موافق نیستند، گفت: اگر اقدام و جدیت ایران برای مقابله و نیز ترس از ایران نبود حتما علی اف حمله کرده بود.

– یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با تاکید بر این که اروپایی ها و آمریکایی ها با حرکت علی اف در منطقه قره باغ و قفقاز موافق نیستند، گفت: اگر اقدام و جدیت ایران برای مقابله و نیز ترس از ایران نبود حتما علی اف حمله کرده بود.

عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایسنا در تحلیل خود از تحولات اخیر در منطقه قفقاز و تشدید تنش ها میان آذربایجان و ارمنستان اظهار داشت: الهام علی اف با توجه به پیروزی که در جنگ اخیر قره باغ به دست آورد به طور کلی وضعیت و روحیه تهاجمی پیدا کرده است.

از طرف دیگر موقعیت این منطقه و تداوم جنگ اوکراین و درگیر بودن روسیه شرایطی را فراهم کرده که تصور می کند باید آرزوهایش را برآورده کند.

وی تصریح کرد: در واقع علی اف به دنبال این است که به طور کامل قره باغ را تصرف کند البته بخش قابل توجهی را در جنگ قبلی به تصرف در آورد، ضمن این که درصدد است نخجوان را به سرزمین اصلی آذربایجان از طریق استان سیونیک در کنار مرز ارمنستان و ایران و دالان 40 کیلومتری متصل کند.Source link