فعال تالشی:

60


فعال تالشی:


🔹ایران وطن مادری ماست ما تالشی‌ها ایرانی هستیم، زبان، دین، ناموس، غیرت ما، همه چیز را رژیم باکو گرفته، حتی اینها به ناموس ما لطمه می‌زنند.

🔹ما تشنه اتحاد با وطن هستیم و اگر با ایران جنگ شد، خودم را جلوی گلوله می اندازم، از ایران دفاع می‌کنم و تالشی هتی زیلدی مثل من هم اینجا و هم در ایران هستند.

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY