این تصویر به خوبی توضیح میدهد که چه نیرویی عناصر فضای مجازی رژیم باکو را علیه ایران هدایت میکند.

74


این تصویر به خوبی توضیح میدهد که چه نیرویی عناصر فضای مجازی رژیم باکو را علیه ایران هدایت میکند.


جمهوری باکو بازیگر مستقل نیست فقط یک پلتفرم برای بازیگری، یعنی زمین بازی بازیگران دیگر است.

🆔 @IR_Azariha