این تصویر به خوبی توضیح میدهد که چه نیرویی عناصر فضای مجازی رژیم باکو را علیه ایران هدایت میکند.

112


این تصویر به خوبی توضیح میدهد که چه نیرویی عناصر فضای مجازی رژیم باکو را علیه ایران هدایت میکند.


جمهوری باکو بازیگر مستقل نیست فقط یک پلتفرم برای بازیگری، یعنی زمین بازی بازیگران دیگر است.

🆔 @IR_Azariha